Az alkalmazásra vonatkozó Adatvédelmi szabályzat

Ez a szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi szabályzat”), ismerteti Önnel, hogyan dolgozzuk fel az adatait és azt, hogy milyen adatvédelmi jogok illetik meg a FlixBus által biztosított FlixBus: Busszal Európán át alkalmazás használata során (a továbbiakban: „Alkalmazás”).

További jogi információkat itt talál:

Foglalási feltételek (TCB)
Szállítási feltételek (TCC)

1.    Az adatkezelő neve és címe

Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős személy (GDPR 4. cikk 7. pont) a következő:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-mail-cím: service@flixbus.de 
Cégünkről további információk találhatók a jogi közleményben

2.    Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Cégünk adatvédelmi tisztviselője bármikor rendelkezésére áll, hogy válaszoljon minden kérdésére, illetve ő az adatvédelmi kérdésekben a kapcsolattartó személy:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-mail-cím: data.protection@flixbus.com
A FlixBusszal kapcsolatos általános kérdéseivel forduljon ide:service@flixbus.de.

3.    Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok kezelése megengedett, ha az alább felsoroltak közül legalább egy jogalapnak megfelel:

 • GDPR 6. cikk (1) a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • GDPR 6. cikk (1) b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy arra a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez van szükség;
 • GDPR 6. cikk (1) c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. jogszabályban előírt visszatartási kötelezettség);
 • GDPR 6. cikk (1) (d) pontja: az adatkezelésre az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt van szükség;
 • GDPR 6. cikk (1) (e) pontja: ha az adatkezelésre a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához van szükség; vagy
 • GDPR 6. cikk (1) f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek szükségessé teszik a személyes adatok védelmét (különösen, ha az érintett gyermek). 

Az általunk végzett adatkezelés esetén az alkalmazandó jogalapot a 12. pont alatt adjuk meg. Az adatkezelés egynél több jogalapon is alapulhat.

4.    A címzettek kategóriái

Bizonyos feltételek mellett személyes adatait leányvállalatainknak továbbítjuk, illetve leányvállalataink a náluk lévő személyes adatokat továbbítják számunkra, a megengedett mértékben.

Mint minden nagyvállalat, üzleti tranzakcióink lebonyolítására mi is igénybe veszünk belföldi és külföldi külső szolgáltatókat, valamint partnervállalatokkal működünk együtt itthon és külföldön egyaránt. Ide tartoznak például:

 • fuvarozók (az aktuális fuvarozók listáját itt találja)
 • (IT) szolgáltatók
 • pénzügyi intézmények és pénzforgalmi szolgáltatók
 • értékesítési partnerek
 • ügyfélszolgálati szolgáltatók (belső/külső)
 • üzlethelyiség-üzemeltetők
 • biztonsági vállalkozások
 • (utazási) biztosítók
 • üzleti tevékenységünkhöz szerződtetett egyéb partnerek (pl. auditorok, bankok, biztosítótársaságok, ügyvédek, felügyeleti hatóságok, vállalati felvásárlásokban részt vevő egyéb felek)

A szolgáltatóknak és a partnervállalatoknak garanciát kell nyújtaniuk arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre oly módon, hogy az adatkezelés megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, és védve legyenek az adatkezeléssel érintettek jogai.

A személyes adatokat állami szerveknek és intézményeknek (pl. rendőrség, ügyészség, felügyeleti hatóságok) is továbbítjuk, ha erre vonatkozó kötelezettség/felhatalmazás áll fenn.

Az általunk végzett adatkezeléshez a 12. pontban adjuk meg az adatok címzettjeinek kategóriáit.

5.    A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításának követelményei

Üzleti kapcsolataink részeként az Ön személyes adatait megoszthatjuk vagy közölhetjük az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül, azaz harmadik országokban tartózkodó harmadik felekkel. 

Amennyiben szükséges, tájékoztatjuk Önt az általunk feldolgozott adatok harmadik országokba történő továbbításának részleteiről. 

Az Európai Bizottság úgynevezett megfelelőségi határozatokkal igazolja, hogy néhány harmadik ország az EGT normákhoz hasonló adatvédelemmel rendelkezik (ezen országok listája és a megfelelőségi határozatok másolata letölthető itt: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Azonban előfordulhat, hogy egyéb harmadik országokban, ahová személyes adatokat továbbíthatunk, a jogi rendelkezések hiánya miatt nem érvényesül egységesen magas szintű adatvédelem. Ebben az esetben mi gondoskodunk az adatvédelem megfelelő biztosításáról. 

Ez lehetséges például kötelező vállalati előírások (a továbbiakban: kötelező erejű vállalati szabályok), az Európai Bizottság személyes adatok védelmére vonatkozó általános szerződési feltételei, tanúsítványok és elismert magatartási kódexek útján.

Amennyiben a foglaláshoz és a kapcsolódó szállítási szolgáltatások nyújtásához és feldolgozásához szükséges, a személyes adatok továbbítása harmadik országokba a GDPR 49. cikk (1) b) pontja szerint engedélyezett.

Kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, ha részletesebb információt szeretne erről a témáról.

6.    Adattárolás időtartama és adattörlés

A gyűjtött személyes adatok tárolási ideje az adatkezelés céljától függ. Az adatokat annyi ideig tároljuk, amíg erre a tervezett cél eléréséhez szükség van. 

Az általunk végzett adatkezelés esetén mi határozzuk meg az adattárolás időtartamát. Ha az alábbiakban nem határozunk meg kifejezett tárolási időtartamot, akkor személyes adatait azonnal töröljük vagy blokkoljuk, amint a tárolás célja vagy jogalapja érvényét veszti. 

A tárolás azonban a megadott időt is meghaladhatja az Önnel folytatott (várható) jogvita esetén, vagy más jogi eljárás kezdeményezése esetén, vagy ha a tárolást ránk, mint adatkezelőre vonatkozó jogszabályi rendelkezések írják elő. Ha a jogszabályi előírások által meghatározott tárolási idő lejár, a személyes adatokat blokkoljuk vagy töröljük, kivéve, ha általunk történő további tárolásukra van szükség, és erre megfelelő jogalappal rendelkezünk

7.    Automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást)

Nem szándékozunk az Öntől gyűjtött személyes adatokat automatizált döntéshozatalt magában foglaló folyamatokhoz felhasználni (beleértve a profilalkotást). Ha be akarjuk vezetni ezeket az eljárásokat, erről a jogi rendelkezéseknek megfelelően külön tájékoztatjuk Önt.

8.    Nincs kötelezettség a személyes adatok megadására

A velünk való szerződéskötést alapvetően nem tesszük függővé attól, hogy Ön előzetesen személyes adatokat szolgáltasson nekünk. Elvileg nincs sem jogszabályi, sem szerződéses kötelezettség arra nézve, hogy Ön személyes adatait megadja nekünk; bizonyos ajánlatokat azonban csak korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem tudunk nyújtani, ha nem adja meg az ehhez szükséges adatokat. 

9.    Jogszabályban előírt kötelezettség bizonyos adatok továbbítására

Bizonyos körülmények között külön jogszabályi vagy jogi kötelezettség terhelhet minket a személyes adatok harmadik feleknek, különösen állami szerveknek való átnyújtására.

10.    Adatbiztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, részleges vagy teljes elvesztéstől vagy megsemmisüléstől, vagy harmadik felek által történő jogosulatlan hozzáféréstől, figyelembe véve a legújabb technológiát, a megvalósítási költségeket és az adatkezelés jellegét, terjedelmét, összefüggéseit és célját, valamint az adatvédelmi incidens fennálló kockázatait (ideértve az ilyen esemény valószínűségét és hatását is) az érintett számára. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technológia fejlődésének figyelembevételével.

Kérésre szívesen adunk erről további információkat. Kérjük, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy a CISO-val (információbiztonsági igazgató.

Elérhetőségei a következők:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-mail-cím: it-security@flixbus.com

11.    Az Ön jogai

Ön bármikor érvényesítheti személyes adataival kapcsolatos érintetti jogait, elsősorban úgy, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken. Az érintettek a GDPR alapján a következő jogokkal rendelkeznek:

Tájékoztatáshoz való jog
Tájékoztatást kérhet tőlünk az általunk kezelt személyes adatairól a GDPR 15. cikke szerint. Tájékoztatás iránti kérelmében írja le egyértelműen aggályát, hogy megkönnyítse számunkra a szükséges adatok összeállítását. Kérésre átadjuk Önnek az általunk történő adatkezelés tárgyát képező adatok másolatát. Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatáshoz való joga bizonyos esetekben korlátozott lehet, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Helyesbítéshez való jog
Ha az Önnel kapcsolatos adatok (már) nem helytállóak, akkor helyesbítést kérhet a GDPR 16. cikke szerint. Ha adatai hiányosak, kérheti a kiegészítésüket.

Törléshez való jog
Kérheti személyes adatainak törlését a GDPR 17. cikkének rendelkezései szerint. A törléshez való joga többek között attól függ, hogy az Önre vonatkozó adatokra továbbra is szükségünk van-e jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR 18. cikke rendelkezései szerint Önnek joga van az Önre vonatkozó adatok kezelésének korlátozását kérni.

Adathordozhatósághoz való jog
A GDPR 20. cikke rendelkezései szerint Önnek joga van tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni a számunkra megadott adatokat, vagy kérheti az adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz.

Tiltakozáshoz való jog
A GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint a saját helyzetéhez kapcsolódó okok miatt Önnek jogában áll bármikor tiltakozni adatainak kezelése. Bármikor tiltakozhat jövőbeli reklámok küldése ellen a GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerint (reklámmal szembeni tiltakozás direkt marketing esetén).

Fellebbezési jog
Ha úgy gondolja, hogy adatainak kezelése során nem tartottuk be az adatvédelmi előírások rendelkezéseit, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti hatóságoknál, például annál az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, amely joghatósága alá tartozunk: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bajor Állami Adatvédelmi Felügyeleti Hivatal], Promenade 18, 91522 Ansbach

A hozzájárulás visszavonásának joga
A jövőben bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez vonatkozik azokra a hozzájárulási nyilatkozatokra is, amelyeket a GDPR hatálybalépése előtt, azaz 2018. 05. 25. előtt adott meg.

12.    Az alkalmazás használata

Az alkalmazás használatával szállítási szolgáltatásokat foglalhat és kezelhet. Az alkalmazás telepítése és használata során személyes adatokat gyűjtjünk, tárolunk és kezelünk.

12.1    Az alkalmazásra vonatkozó rendelkezések

Technikai okokból kifolyólag adatcsere szükséges az alkalmazás és szerverrendszerünk között annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk Önnek az alkalmazást használat céljából és, hogy garantálni tudjuk az alkalmazás stabilitását és biztonságát. E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra:
Hozzáférési adatok, amelyek a következőkből állhatnak:

•    Internet protokoll címe
•    A kérelem dátuma és időpontja
•    Greenwich Mean Time (GMT)  időzóna különbség
•    A kérelem tartalma 
•    Hozzáférési állapot/HTTP állapotkód
•    Az egyes esetekben átvitt adatmennyiség
•    A webhely, amelyről a kérelem érkezik
•    Böngésző
•    Operációs rendszer és annak felhasználói felülete
•    Az alkalmazás nyelve és verziója
•    Mobileszköz neve
•    Mobileszköz nyelve, régiója és verziója
•    Hirdetésazonosító (opcionális)

Adatfeldolgozási megbízás révén informatikai szolgáltatókat használunk az alkalmazás hosztolására és a hozzáférési adatok statisztikai értékelésére.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Jogos érdekünk, hogy megfelelő módon elérhetővé tegyük Önnek a webhelyeket.

12.2    Hozzáférési engedélyek

Az alkalmazás hozzáférést kér mobileszköze különféle funkcióihoz és felületeihez. Ehhez meg kell adnia az alkalmazásnak bizonyos engedélyeket. Az engedélyezési rendszer az operációs rendszer előírásaitól függ. Például mobileszközén az egyéni jogosultságokat engedélyezési kategóriákká lehet összekapcsolni, ennek köszönhetően Ön csak a teljes engedélyezési kategóriát fogadhatja el. 

Felhívjuk figyelmét, hogy csak korlátozott alkalmazásfunkciók használhatók az alkalmazás által kért engedélyek nélkül.

12.2.1    Hozzáférési engedélyek (minden mobileszköz esetén)

Az alkalmazásnak internetkapcsolatra van szüksége a szerverrendszerünkkel való adatcsere céljából.
A foglalásokkal kapcsolatos információk naprakészen tartása érdekében a háttér-értesítések beérkezését aktiválni kell.
Ha megadja a megfelelő hozzáférési engedélyt, a helymeghatározó adatai a háttérben feldolgozásra kerülnek (opcionális) annak érdekében, hogy az utazás során alapvető utazási információkat (érkezési idők, transzfer lehetőségek stb.) biztosítsunk Önnek mobileszközén.

12.2.2    Helyadatok (minden mobileszköz)

Az alkalmazás tájékoztatja Önt, amikor közeledik a célállomáshoz/átszálló állomáshoz. Ehhez az alkalmazásnak hozzá kell férnie az eszköz helyadataihoz, és ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. Ezt úgy teheti meg, hogy engedélyt ad az eszközén lévő alkalmazásnak az eszköz földrajzi helymeghatározásához. Beleegyezését a jövőben bármikor visszavonhatja, úgy, hogy az eszköz beállításaiban a helyadatokhoz való hozzáférést visszavonja.

A jogalapot a GDPR 6. cikk 1(a) pontja biztosítja. TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz) 25. szakaszának 1. bekezdése.

12.2.3    Android

Ha Android operációs rendszerrel ellátott mobileszközt használ, a foglalások naptárhoz való hozzáadása érdekében aktiválhatja a naptárhoz való hozzáférést (opcionális).

12.2.4    Apple iOS

Ha Apple iOS operációs rendszerrel ellátott mobileszközt használ, aktiválhatja az értesítések fogadását (push értesítések) (opcionális). 

12.3    Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolatfelvételi űrlapok használatakor az így továbbított adatok (pl. megszólítás, vezetéknév és utónév, cím, vállalat, e-mail-cím és az átadás időpontja, a megkeresés tárgya) kerülnek kezelésre.

A kapcsolatfelvételi űrlap adatainak kezelése a megkeresések feldolgozása érdekében történik; a megkeresés alapjától és tárgyától függően jogalapja vagy a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, ha szerződéssel kapcsolatos megkeresésre vonatkozik, vagy más esetekben a GDPR 6. cikk (1) f) pontja, melyek szerint jogos érdekünk a kapcsolattartó megkeresések feldolgozása.

Adatfeldolgozási megbízás révén ügyfélszolgálati szolgáltatókat használunk a kapcsolatfelvételi űrlapjainkon keresztül hozzánk intézett megkeresések megválaszolására.

Ezenkívül tároljuk a kapcsolatfelvételi űrlap adatait, valamint a megfelelő IP-címet annak érdekében, hogy eleget tegyünk bizonyítási kötelezettségünknek, biztosítsuk a jogi kötelezettségek betartását és dokumentálását, hogy tisztázni tudjuk az Ön személyes adataival való esetleges visszaéléseket, és gondoskodjunk rendszereink biztonságáról. 

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) c) vagy f) pontja.

12.4    A szállítási szolgáltatások foglalása, lebonyolítása és feldolgozása

A szállítási szolgáltatásokra szóló jegyek foglalása során a következő kategóriájú személyes adatokat gyűjtjük, tároljuk és kezeljük:

•    E-mail-cím
•    Utónév és keresztnév(keresztnevek)
•    Számlázási cím és adószám (opcionális)
•    Csatlakozási adatok
•    Fizetési adatok/fizetési mód
•    Születési dátum 
•    Telefonszám
•    Hozzájárulás a vonatkozó feltételekhez 
•    Hozzájárulás a hírlevél fogadásához (opcionális)
•    Előzetes ülőhelyfoglalási információk
•    Poggyász részletei
•    Mobileszközén használt nyelv 
•    Foglalási csatorna (web vagy alkalmazás)
•    CO2 adomány (opcionális)

Lehetősége van arra is, hogy megadjon egy elérhetőségi telefonszámot késések vagy az utazás útvonalának megváltozása esetére (opcionális).

Ezeket az adatokat a szállítási szolgáltatások foglalása, nyújtása és feldolgozása – ideértve az ügyfélszolgálatot is –, valamint a jogi kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük. 

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) b) és c) pontja.

Ezen adatok egy részét felhasználjuk továbbá a termékajánlásokhoz (lásd: 12.5. pont), a hírlevélhez (lásd: 12.6. pont) és az ügyfélfiókhoz (Android) (lásd: 12.7. pont).

A nemzetközi szállítási szolgáltatásokra szóló jegyek foglalásakor a következő kategóriájú személyes adatokat is gyűjtjük az indulási és érkezési helytől függően:

•    Nemre vonatkozó információk
•    Nemzetiség
•    Személyazonosító igazolvány, útlevél, születési bizonyítvány vagy személyazonosító igazolvány száma
•    A COVID-19 (koronavírus) járvány visszaszorítására irányuló intézkedésekkel kapcsolatos információk (erről a témáról további információkat itt talál: https://www.flixbus.hu/adatvedelem-covid-19)

Ezeket az adatokat a szállítási szolgáltatások foglalása, biztosítása és feldolgozása, valamint a nemzeti jogszabályok szerinti jogi kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük az indulási és érkezési helyen. 

A fent említett adatokat továbbítjuk az adott fuvarozónak vagy fuvarozóknak, valamint az állami szerveknek, ha erre vonatkozó kötelezettség/felhatalmazás áll fenn.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) b) vagy c) pontja.

A szükséges fizetési adatokat egy pénzforgalmi szolgáltatóhoz továbbítjuk az Ön által kezdeményezett fizetések biztonságos feldolgozása érdekében.

Fizetési szolgáltatóink a következők:

Fizetési szolgáltatókFizetési lehetőségek
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Hollandia
Adatvédelmi szabályzat:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Hitelkártya
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISZTAMBUL
Adatvédelmi szabályzat:
https://payu.in/privacy-policy
Hitelkártya
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Németország
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Közvetlen beszedési megbízás
PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Adatvédelmi szabályzat:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Adatvédelmi szabályzat:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) b) vagy f) pontja.

12.5    Termékajánlás

A megengedett mértékben felhasználhatjuk a foglalási vagy szállítási szolgáltatással kapcsolatban kapott e-mail-címet, hogy rendszeres ajánlatokat küldjünk Önnek a már megvásárolt termékekhez hasonló termékekről.

Külső ügyfélszolgálati szolgáltatókat használunk adatfeldolgozóként a termékajánlások elküldéséhez.

Ezeket a termékajánlásokat megkapja függetlenül attól, hogy feliratkozott-e hírlevélre, vagy hozzájárult-e az e-mailben küldött marketingkommunikációhoz. Ilyen módon szeretnénk tájékoztatást nyújtani a kínálatunkba tartozó azon termékekről, amelyek érdekelhetik Önt a nálunk történt legutóbbi vásárlásai alapján.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) f) pontja; jogos érdekünk, hogy tájékoztassuk Önt termékpalettánkról, és bizonyos termékeket ajánljunk Önnek. 

Ön bármikor tiltakozhat e-mail-címének ilyen célra történő felhasználása ellen a termékajánlat leiratkozási linkjének használatával, vagy ha üzenetet küld erre a címre: unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Hírlevél

Ha regisztrációs linkünkön keresztül feliratkozik a hírlevélre is, akkor megkérjük Önt, hogy járuljon hozzá adatai (e-mail-cím, vezetéknév és utónév, lakóhely) kezeléséhez annak érdekében, hogy e-mailben rendszeresen elküldjük Önnek hírlevelünket. 

A hírlevélre való feliratkozás részeként megkapjuk az Ön beleegyezését arra is, hogy személyre szabhatjuk hírlevelünk tartalmát az Ön igényeinek és érdeklődésének megfelelően.

A hírlevelünkre történő feliratkozáshoz a kettős feliratkozási eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy miután feliratkozott, küldünk egy e-mailt az Ön által megadott e-mail-címre, amelyben a hírlevél kézhezvétele iránti szándékának megerősítésére kérjük. Ha 24 órán belül nem erősíti meg feliratkozását, akkor adatait blokkoljuk, egy hónap múlva pedig automatikusan töröljük.

A hírlevél vonatkozhat mindenféle olyan árura, szolgáltatásra, termékre, ajánlatra és promócióra, amelyeket az adatkezelő (1. pont) és/vagy az adatkezelőhöz kapcsolódó vállalatok vagy a partnercégek nyújtanak. 

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) a) pontja.

Ezenkívül tároljuk az Ön által használt IP-címeket, valamint a feliratkozás és a visszaigazolás idejét. Az eljárás célja annak igazolása, hogy Ön feliratkozott, és az, hogy ha szükséges, tisztázni lehessen a személyes adataival való esetleges visszaélést. Ha az Ön személyes adatait ebből a célból kezeljük, akkor az a jogszabályi követelmények betartásának és dokumentálásának biztosításával kapcsolatos jogos érdekeink alapján történik. 

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) f) pontja; jogos érdekünk, hogy igazolni tudjuk a hozzájárulás megtörténtét.

E-mail-címének használatát bármikor visszavonhatja a hírlevél leiratkozási linkjének használatával, vagy ha üzenetet küld erre a címre: unsubscribe@flixbus.com. A már végrehajtott adatkezelési műveletek jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

A hírlevél terjesztésére külső IT szolgáltatókat veszünk igénybe, akik adatfeldolgozóként működnek.

12.7    Sütik és hasonló technológiák

Az alkalmazás sütiket és hasonló technológiákat használ. 

Az „első féltől származó sütik” mellett, amelyeket adatkezelőként mi állítunk be az adatkezeléshez, „harmadik féltől származó sütiket” is használunk, amelyeket más szolgáltatók kínálnak. 

A hozzájárulás-kezelés (hozzájárulás sáv) részeként lehetőséget adunk Önnek arra, hogy döntsön a sütik és a hasonló technológiák használata között. 

Az igénybe vett szolgáltatásokról és a hozzájárulási beállításaihoz való hozzáférésről, beleértve az alkalmazás beállításaiban található visszavonás lehetőségét is.

12.8    Csalás megelőzése

A csalárd foglalások megelőzése érdekében, a rendelésekkel kapcsolatos adatokat, például IP-címet, nevet, e-mail-címet kezelünk.

Ez a GDPR 6. cikk 1. (f) pontja alapján jogszerűnek minősül. Jogos érdekünk, hogy megelőzzük a velünk szemben elkövetett csalásokat és a pénzügyi veszteségek elszenvedését.

Egyedi esetekben, a foglalást követően automatikus döntés születhet az ilyen foglalás törléséről. Ennek logikája olyan belső algoritmusokon alapul, amelyek releváns adatpontok feldolgozását végzik, és pontértékeket rendelnek hozzá a különböző csalárd mintákkal való egyezések esetén, illetve összehasonlítják az adatpontokat a csalárd mintákra jellemző küszöbértékekkel és egyéb értékekkel a csalárd foglalások felismerése érdekében. Ha vitatni kívánja ezt a döntést, ki szeretné fejteni saját álláspontját, vagy az adatkezelő valamely munkatársának beavatkozását szeretné kérni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a data.protection@flixbus.com címen.

12.9    Ügyfélszolgálat

Amikor felveszi a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, gyűjtjük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön saját kezdeményezésére ad meg nekünk. Ezeket például megadhatja nekünk e-mailben, telefonon vagy postai levélben. Személyes adatait csak arra használjuk fel, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, illetve arra a célra, amelyre ezeket az adatokat átadta nekünk, például érdeklődésének feldolgozására, műszaki adminisztrációra vagy ügyfélkezelésre.

Ezen adatok (ideértve a kommunikációs eszközökre, például az e-mail-címre és a telefonszámra vonatkozó információkat) megadása önkéntes alapon történik. Az adatokat az Ön aggályának elintézésére, szükség esetén jogi kötelezettségek teljesítésére és adminisztratív célokra használjuk fel.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) b), c) vagy f) pontja.

Telefonos megkeresés esetén az Ön adatait telefonos alkalmazásokkal, illetve részben hangos párbeszédrendszeren keresztül is kezelik annak érdekében, hogy támogassanak minket a megkeresések terjesztésében és feldolgozásában. 

Ügyfélszolgálati tevékenységünkhöz külső ügyfélszolgálati szolgáltatókat veszünk igénybe adatfeldolgozóként.

12.10    Közösségi média csatornákon való jelenlét

Jelen vagyunk a közösségi médiában (jelenleg: Facebook, Instagram, LinkedIn és Twitter). Amennyiben ellenőrzéssel bírunk az Ön adatainak kezelése fölött, gondoskodunk róla, hogy a vonatkozó adatvédelmi előírásokat betartsák. 

Rajtunk kívül a következők felelnek a vállalat jelenlétéért a GDPR és más adatvédelmi előírások értelmében:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Írország)

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Ön adatait az Európai Unión kívül is kezelhetjük.

A személyes adatok általunk történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Jogos érdekünk a hatékony tájékoztatás és kommunikáció.

További információ a közösségi média csatornákon való vállalati jelenlétünkkel kapcsolatos adatvédelmi jogszabályokról itt található:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Verzió dátuma: 2023.11.24.